top of page

Bisiklet Festivalleri Derneği | Tüzük

Tüm siyasi ve ideolojik kavramlardan arınmış sadece bisiklete ve bisiklet sporuna gönül vermiş bireylerden oluşan, bisikletin hobi değil ulaşım aracı olduğunu kanıtlamak için farklı lokasyonlarda yediden yetmişe herkesin katılabileceği çadır kamplı etkinlikler düzenlemekteyiz. Tüm kavramlarımızı ve çalışma şeklimizi, organize şemamızı Tüzük'te bulabilirsiniz.

Bisiklet Festivalleri Derneği Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı “BİSİKLET FESTİVALLERİ DERNEĞİ" dir.

Derneğin kısa adı "BİFDER” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi ISPARTA' dır.

Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü spor branşında öncelikle bisiklet ve doğa festivalleri tertip etmek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Spor çalışmalarını daha verimli hale getirmek için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü merci tanıyarak spor usul ve kaidelerine uygun verilecek direktiflere uymak ve yönetmelikleri kabul etmek

2- Öncelikle bisiklet spor dalında olmak üzere her türlü spor branşlarında ve müzik, dans, folklor çalışmalarında, dergi, gazete ve kitap basımında faaliyet göstermek.

3- Amatör, sportif ve doğa faaliyetleri için çalışmalar yapmak.

4- Sporcularda spor ve sporcu ahlakını yaygınlaştırmak, sporu sevdirmek, geniş kitlelere yaymak amacıyla ilgili bakanlık ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla kurslar ve spor okulları açmak, ücretli veya ücretsiz seminer ve toplantılar düzenlemek, çeşitli spor müsabakalarına katılmak ve müsabaka organizasyonları düzenlemek.

5- Sporcuların her türlü spor malzemelerini (bisiklet, kask, eldiven, forma, tayt, sportif yarışma malzemeleri, yeni sportif gelişimi sağlayacak makine ve malzemeler ile bilimsel olarak geliştirilmiş sporcu beslenmelerini içeren ilgili bakanlıklardan onaylı gerekli olan sporcu ek besinlerinin sağlanabilmesi için gerekli ödenek ve araştırmaları yaparak sporcuların fiziksel ve ruhsal gelişimini en üst seviyeye çıkartmak.

6- 2860 Yardım Toplama Kapsamında derneğe gelir temin etmek amacıyla yayın organları çıkartmak, gezi ve kamplar düzenlemek, tiyatro, piyango, eğlence ve yemekli geceler düzenlemek, şehirlerarası ve şehir içi müsabakalarda her türlü sportif donanım satmak, her türlü bağış ve yardımları kabul etmek, sponsor firmalarla anlaşarak yarışma, turnuva, gezi, çay, eğlence gezileri düzenlemek.

7- Derneğin ihtiyacı kadar menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak.

8- Dernek üyeleri için spor alanları, spor salonları ve spor tesisleri ile dernek lokali, çay bahçesi açmak ve işletmek.

9- Üyelerin çocukları için kreş ve evleri açmak, buna yönelik spor dallarında kurslar açmak. 10- Kantin, otopark kiralamak ve işletmek.

11- Dernek, amacını gerçekleştirmek için İlçe, İller ve Uluslararası özel yarışma, festival ve turnuvalar düzenler, katılımcıları ve sporcuları davet eder, katılır, katılımcıların (hakem, antrenör, sporcu, idareci) Yol ve konaklama masraflarını karşılayabilmek için madalya, rozet, diploma, kupa, plaket, anahtarlık, katılım belgesi, sportif kaset, CD her türlü spor malzemesini sporcuya ücretsiz verebileceği iktisadi işletme kurarak veya taşeron firma ile anlaşarak malzemeleri parayla satabilir.

12- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve Bisikletli ulaşımın etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, bununla ilgili kampanyalar düzenlemek.

13- Kurs, seminer, konser, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve dijital yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

15- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

16- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

17- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

18- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

19- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

20- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda kulüp kurmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

21- Dernek yapacağı tüm faaliyetlerde, alanına girdiği kurumların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket eder.

22- Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, ülkemizi ve beldemizi tanıtmak.

23- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

24- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

25- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

26- Yurt genelinde bisiklet ile ilgili parklar, yollar ve benzeri altyapının kurulumu, eksikliklerinin, yanlışlıklarının görülmesi ve giderilmesini sağlamak için bisiklet turları düzenlemek, halkın katılımını sağlamak, kamuyu bilgilendirmek, ulaşım ve koordinasyon ile ilgili sivil ve resmi toplantılarda bisiklet hakkında görüş bildirmek üzere katılım sağlamak.

27- Bisiklet ile ulaşımı özendirmek ve geliştirmek için altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıcı her türlü girişimde bulunmak, bisikleti doğa ve çevre dostu bir taşıt aracı olarak tanıtmak.

28- Bisiklet yolları ve parkurlarının yapılanması, geliştirilmesi ve bakımları konusunda yerel yönetimlerle ve ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

29- Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre, hava kalitesi, iklim değişimi ve gürültü kirliliği üzerine yurttaşların dikkatini çekmek.

30- Doğayı ve çevreyi koruyucu faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak;

• Temiz bir çevre için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak.

•Amaçlarımıza yönelik faaliyetleri yayınlayan, yansıtan ve destekleyen yazılı ve görsel basınla şahıs kurum ve kuruluşlarla ilgili yarışmalar, etkinlikler düzenlemek ve bunları ödüllendirmek.

31- Dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunun sağlanması amacıyla faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunmak.

32- Kalkınma ajansları, AB fonları ve benzeri destekler ile derneğin amaçlarına uyumlu faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirmek.

33- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

34- Afet ve acil durumlarda bisikletin her koşulda kullanılabilir bir araç olmasının sağladığı lojistik ve diğer faydalarının duyurulması ve bu konuda faaliyetler gerçekleştirilmesi, acil durum haberleşme teşkilatları ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulması, bu çalışmalara yönelik ekipmanların temini ve gerekli iş gücünün eğitilmesini sağlamak.

35- Sosyal medya kanallarını kullanarak derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.

36- Coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımını hedefleyen ulusal ve uluslararası katılımı sağlayan doğa turu ve yarışları (trekking, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, ultra maraton, triatlon, duatlon, aquatlon vb.) bisiklet turu, bisiklet yarışı ve bisiklet festivalleri düzenlemek.

37- Başta ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okullarımızda ve diğer eğitim kurumlarımızda bisiklet ve bisikletli ulaşım eğitimleri düzenlemek, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

38- Mahalle ve köylerde bisiklet kültürü, bisiklet kullanımı ve bisikletli ulaşım eğitimleri düzenlemek.

39- Bisiklet turları ve bisiklet festivallerinde derneğin görünürlüğü ve tanınırlığını sağlamak amacıyla yer almak ve katılımcıların ihtiyaç duyacağı giysi, ekipman ve ulaşım giderleri için destek sağlamak.

40- Dernek resmi törenlerde, kutlamalarda, resmi misafirlerini karşılamada (kokteyl, çelenk vb.) giderlerde kendisini temsil yetkisine haizdir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal, kültürel ve sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal ve Fahri üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

i) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

ii) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

iii) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

iv) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

v) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

vi) Yüz kızartıcı davranışlardan dolayı Derneğin adına vereceği zararlar,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Çıkarma kararına yukarıda sayılan sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

Ancak, çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurulda itiraz edilebilir.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Genel kurulu

  2. Yönetim kurulu

  3. Denetim kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden

oluşur.

 

Genel kurul;

i) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

ii) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yöneti